Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Personale Oy
3114204-4
Kontionkatu 4, 80200 Joensuu

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari Salo
0400 172 262, sari.salo@personale.fi

Rekisterin nimi

Personale Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Asiakastietojen hallinta sekä palvelujen toteuttaminen ja markkinointi

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Organisaatio ja asema Organisaation osoitetiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Personale Oy:n asiakasrekisteri
Henkilön oma ilmoitus (esim. verkon kautta, puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, henkilökohtaisesti paikan päällä tai muulla vastaavalla tavalla).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lain edellyttämissä tilanteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet henkilöt. Palvelimen tietokanta ja sisältötiedostot on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjausta

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterin pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisteripitäjä vastaa asiakkaalle EU-

tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on
muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU-tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Laadittu 1.3.2020

Personale Oy

040 017 2262
sari.salo@personale.fi

Kontionkatu 4, 80200 Joensuu
Jousenpuistonkatu 1B, 02200 Espoo

Tietosuojaseloste
Image
Image